"STENO v.o.s"- stavební a inženýrská činnost v kolejové dopravě.
Provozování dráhy
a drážní dopravy
na vlečce
Běžná údržba
železničního svršku
a spodku
Legislativní
a faktické
rušení vleček
Informace
o přístupnosti
k vlečkám


Kontakty
Společnost "STENO", v.o.s. byla založena 1.4.2000 a zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze dnem 17.5.2000.

Společnost na základě živnostenských listů a dalších oprávnění zajišťuje pro své klienty následující služby:

 • zabezpečit pro objednatele vydání nového úředního povolení k provozování dráhy na vlečkách a licencí k provozování drážní dopravy ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., vč. jeho změn a prováděcích předpisů, vypracování a průběžnou aktualizaci vnitřních předpisů pro předmětné dráhy-vlečky, vypracovat vnitřní předpis pro údržbu hnacího drážního vozidla.
 • vykonávat stavebně-technický dohled nad vlečkou uložený zákonem, spolu s prohlídkami a měřením, včetně -vedení stanovené vlečkové dokumentace o těchto úkonech, stanovenými vyhláškou č.177/1995Sb. a tím převzetí veškeré zodpovědnosti za bezpečný provoz na kolejích a výhybkách. Na základě tohoto dohledu plánovat s odpovědným zástupcem vlečkaře opravy železničního svršku (podle důležitosti závad ) včetně zpracování kalkulace nákladů na provedení těchto oprav,
 • plánovat v součinnosti s odpovědným zástupcem vlečky s minimálním ročním předstihem případné těžké střední opravy a s minimálním dvouletým předstihem rekonstrukce kolejí a výhybek,
 • na základě mandátní smlouvy zastupovat vlastníka vlečky před orgány státní správy a státního dozoru ve věcech vlečky,
 • provádět dohled nad dodržováním vyhlášky Ministerstva dopravy č.101/1995 Sb., kterou se vydává řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy,
 • zajistit další činnosti související s provozováním dráhy a drážní dopravy podle požadavků objednatele (např. činnost bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí)
 • zajistit běžnou údržbu a odstraňování závad na železničním svršku ohrožujících plynulost a bezpečnost drážní dopravy na vlečce
 • zajistit defektoskopické kontroly kolejnic a výhybkových součástí
 • zajistit provedení školení pracovníků objednatele v areálu vlečky objednatele,
 • zajistit zácvik a proškolení pracovníků na předmětných vlečkách pro složení zkoušek pro funkci vedoucí posunu (posunovač) a k získání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla,
 • zajistit technické prohlídky hnacích vozidel, roční revize tlakových jímek, elektrorevize a tlakové zkoušky
 • zajistit inženýring spojený se stavební činností v oblastech vlečky
 • projednávání problematiky vlečky se státní správou
 • vypracování projektové dokumentace obnov výhybek, kolejí podchodů inženýrských sítí pod vlečkou apod.
 • zajištění pravidelných i mimořádných prohlídek trakčního vedení dle platných vyhlášek zajištění předepsaných revizí, prohlídek a zkoušek zabezpečovacího zařízení v určených cyklech
 • ve spolupráci se státní správou provádět prohlídky úrovňových přejezdů komunikací na vlečce
 • zajištění revizí zdvihacích zařízení nutných pro provoz vlečky v předepsaných cyklech
 • zajištění elektrorevizí ÚTZ i ostatních zařízení zajišťujících provoz a údržbu vlečky
 • zajištění revize tlakových jímek žel. vozidel a hnacích drážních vozidel
 • zajištění tlakových zkoušek vzduchojemů
 • zajištění kontroly stavu bezpečnostní nátěrů a výstroje dráhy dle závazných předpisů
 • zajištění bezpečnostního poradenství RID ve smyslu Nařízení vlády České republiky č. 1/2000 Sb. využívat služeb akreditovaného bezpečnostního poradce reglementu RID s platným evropským certifikátem.
 • Technické a legislativní zajištění zrušení vlečky a následné snesení


osvědčení ČKAIT
nahoru